Náš tím


Ing. Martin KANÁLIK, PhD.
sieťové výpočty, merania a kvalita elektriny
V rokoch 2000 až 2005 študoval na Katedre elektroenergetiky FEI TU v Košiciach v odbore elektroenergetika so zameraním na výrobu a rozvod elektrickej energie. Po úspešnom ukončení inžinierskeho štúdia pokračoval na Katedre elektroenergetiky FEI TU v Košiciach v doktorandskom štúdiu, ktoré úspešne ukončil v roku 2008. V rámci svojej dizertačnej práce sa venoval modelovaniu elektrizačnej sústavy pre účely vyhodnocovania úrovne kvality elektriny.
Po krátkom pôsobení v Atómových elektrárňach Mochovce, pracoval v rokoch 2009 až 2012 v spoločnosti PSM, s.r.o. ako špecialista v oblasti sieťových výpočtov. Od roku 2012 nastúpil na Katedre elektroenergetiky FEI TU v Košiciach na pozíciu odborného asistenta, kde okrem svojej činnosti v spoločnosti Elgrid pôsobí dodnes.

Ing. Jozef RUSNÁK, PhD.
sieťové výpočty, optimalizácia a programovanie
Inžinier elektrotechniky a informatiky od roku 2001, s vedecko-akademickou hodnosťou PhD. v študijnom odbore Elektroenergetika od roku 2005. V rokoch 2004 až 2010 pracoval na Katedre elektroenergetiky FEI TU v Košiciach ako odborný asistent a niekoľko rokov súčasne aj na pozícii tajomníka katedry a projektového manažéra. Venoval sa hlavne optimalizácii prevádzky elektrizačných sústav a výpočtu elektrických sietí aplikáciou matematického a počítačového modelovania. V rokoch 2010 až 2018 pracoval ako špecialista v spoločnosti PSM, s.r.o. Od roku 2019 je súčasťou tímu spoločnosti Elgrid, s.r.o. Má skúsenosti s riešením vyše 100 úloh pre prax, hlavne z oblasti výpočtov elektrických sietí, ich optimalizácie prevádzky, kvality elektriny, z výpočtov spätných vplyvov odberateľov a zdrojov na sieť, z tvorby počítačových modelov elektrických sietí, ako aj z technickoekonomických výpočtov FVE.

Ing. Peter SZATHMÁRY, PhD.
vývoj počítačových aplikácií a konzultačná činnosť
Špecialista v mnohých oblastiach elektroenergetiky, hlavne v oblasti matematického a počítačového modelovania elektroenergetických systémov (od zdroja k spotrebiteľovi), OZE, akumulátorových batérií, strategického plánovania sietí, integrácie zdrojov a spotrebičov do elektrických sietí, výpočtov ustálených chodov a poruchových stavov, optimalizácie prevádzky sústav, kontingenčnej analýzy, kvality elektriny, v neposlednom rade vývoja počítačových aplikácií pre oblasť elektroenergetiky. Projektovým manažérom a riešiteľom vyše 100 rôznych úloh v oblasti elektroenergetiky.
Informujeme Vás, že na tejto stránke používame súbory cookies, pre viac informácií si prečítajte naše Podmienky používania súborov cookies.