Elgrid, s.r.o. je slovenská spoločnosť so sídlom v Košiciach s medzinárodným presahom podnikajúca v elektroenergetike od roku 2013. Unikátnosť spoločnosti Elgrid je postavená na profesionálnom a ľudskom potenciáli. Všetci jej súčasní členovia sa aktívne venujú riešeniam úloh v elektroenergetike vyše 15 rokov.

Naše portfólio

HLAVNÉ OBLASTI NAŠEJ PÔSOBNOSTI
1.
Výpočty a optimalizácia prevádzky elektrických sústav
Výpočty elektrických veličín (výpočty prevádzkových a poruchových napätí a prúdov, výkonov, strát a pod.), optimalizačné výpočty v elektroenergetike (minimalizácia elektrických strát, optimalizácia dohodnutej hodnoty MRK, optimalizácia využitia elektrickej energie z FVE a pod.).
2.
Meranie elektrických veličín a kvalita elektriny
Meranie elektrických veličín (rádovo minúty až roky) za účelom ich ďalšej analýzy a spracovania, meranie a vyhodnotenie úrovne kvality elektriny (napätia) v súlade s platnými predpismi a normami, výpočty spätných vplyvov odberateľov a zdrojov na sieť, návrh kompenzácie jalového výkonu a pod.
3.
Vývoj a tvorba softvérových produktov
Tvorba počítačových modelov elektrických sietí (resp. elektrizačných sústav) vrátane počítačovej vizualizácie podnikových elektrických sústav a vývoj a tvorba počítačových aplikácií na riešenie rôznych úloh v elektroenergetike zostavených na mieru podľa požiadaviek zákazníkov.
4.
Štúdie, školenia a poradenstvo v oblasti elektroenergetiky
Analýza možných príčin rôznych dejov, či udalostí odohrávajúcich sa v elektrizačnej sústave založená na základe rigorózneho prístupu s využitím teoretických ako aj praktických poznatkov, technické poradenstvo v oblasti návrhu nových ako aj optimalizácie prevádzky existujúcich elektrických zariadení, poradenstvo, prednášky a školenia pre Vás a Vašich zamestnancov.
SMART OBEC / SMART DS
 • optimalizácia MRK, návrh kompenzácie jalového výkonu,
 • optimálny návrh OZE,
 • určenie potenciálnych možností využitia OZE.
DISTRIBUČNÁ SÚSTAVA
 • výpočet a analýza prevádzkových a poruchových stavov za účelom zlepšenia kvality a spoľahlivosti dodávky elektriny,
 • výpočet vplyvu zdrojov a odberateľov na prevádzkové parametre DS,
 • optimalizácia prevádzky sústavy.
MALOODBERATEĽ / ADMIN. BUDOVA
 • optimalizácia dohodnutej MRK,
 • návrh kompenzácie jalového výkonu.
PRENOSOVÁ SÚSTAVA
 • výpočet a analýza prevádzkových a poruchových stavov za účelom zlepšenia spoľahlivosti a kvality prenosu elektrickej energie.
TOVÁREŇ/PRIEM. PODNIK
 • výpočet skratových prúdov pre návrh nastavenia ochrán a pre dimenzovanie zariadení,
 • výpočet rozbehov pohonov,
 • výpočet strát a úbytkov napätí a ich optimalizácia,
 • tvorba počítačových modelov podnikových elektrických sústav.
ELEKTRÁREŇ/TEPLÁREŇ
 • výpočet skratových prúdov pre návrh nastavenia ochrán a pre dimenzovanie zariadení, výpočet rozbehov pohonov,
 • výpočet strát a úbytkov napätí a ich optimalizácia,
 • tvorba počítačových modelov podnikových elektrických sústav.
×

Povedali o nás

Informujeme Vás, že na tejto stránke používame súbory cookies, pre viac informácií si prečítajte naše Podmienky používania súborov cookies.