Služby

Aktivity z nášho portfólia
Našimi zákazníkmi sú maloodberatelia a veľkoodberatelia elektriny, projekčné spoločnosti a distribučné spoločnosti, výrobcovia a dodávatelia elektriny.
Vzhľadom na rozsah a široké spektrum doteraz realizovaných prác Vám v prípade záujmu radi detailne odprezentujeme našu činnosť ako aj konkrétne nami riešené úlohy.

1. Výpočty a optimalizácia prevádzky elektrických sústav

2. Meranie elektrických veličín a kvalita elektriny

3. Vývoj a tvorba softvérových produktov

4. Štúdie, školenia a poradenstvo
v oblasti elektroenergetiky

1.

Výpočty a optimalizácia
prevádzky elektrických sústav

Výpočty veľkostí elektrických veličín pri rôznych konfiguráciách, čí parametroch zariadení vyšetrovaných elektrizačných sústav sú nevyhnutnou súčasťou návrhu nových elektrických zariadení, prípadne analýzy činnosti existujúcich elektrických zariadení. V niektorých prípadoch sú jediným možným spôsobom ako preveriť odolnosť daného elektrického zariadenia na prevádzku v špecifických situáciách
V rámci výpočtov elektrických veličín Vám ponúkame
 • výpočty napäťových a prúdových pomerov počas ustálených chodov,
 • výpočty maximálnych skratových prúdov pre dimenzovanie zariadení a minimálnych skratových prúdov pre nastavenie ochrán,
 • výpočty úbytkov napätí, výkonových pomerov a elektrických strát,
 • výpočet elektrických veličín pre dimenzovanie generátorových vypínačov,
 • výpočet zemných poruchových prúdov,
 • výpočet krokových a dotykových napätí,
 • výpočet predpokladaných hodnôt napätí a prúdov v okamihu rozbehu a počas rozbehu pohonov,
 • výpočet priebehov okamžitých hodnôt napätí a prúdov počas prechodných dejov (napr. pri vzniku zemného spojenia),
 • výpočet a matematická simulácia predpokladanej veľkosti frekvencie počas poruchy v sústave,
Optimalizačné výpočty v elektroenergetike
V prípade požiadavky Vám vieme prostredníctvom matematickej optimalizácie určiť optimálne riešenie rôznych Vašich úloh resp. problémov vyskytujúcich sa vo Vašej praxi. Optimálne riešenia Vašich úloh Vám vedia ušetriť Váš čas, materiál, financie a energie.

Zoznam niektorých nami ponúkaných služieb z oblasti optimalizácie:
 • optimalizácia nákladov na prevádzku, či údržbu jednotlivých elektrických zariadení, optimalizácia prevádzky elektrickej siete za účelom dosiahnutia čo najnižších strát činného výkonu, prípadne čo najmenších úbytkov napätia,
 • optimalizácia dohodnutej hodnoty MRK medzi odberateľom a distribučnou spoločnosťou,
 • optimalizácia veľkosti a počtu krokov odopínanej záťaže pri frekvenčnom odľahčovaní,
 • určenie potenciálnych možností využitia fotovoltického systému a systému akumulácie elektrickej energie na zníženie nákladov za nákup elektriny pri predpokladanej spotrebe elektriny, určenie predpokladanej návratnosti investície,
 • určenie predpokladaného množstva energie slnečného žiarenia dopadajúceho na plochu fotovoltických panelov v danej lokalite v priebehu roka, pri zohľadnení tienenia okolitého prostredia a optimalizácia výkonu FVE a kapacity akumulátorových batérií pre predpokladanú spotrebu elektrickej energie.
2.

Meranie elektrických veličín
a kvalita elektriny

Meranie časových priebehov jednotlivých elektrických veličín predstavuje jednu zo základných diagnostických metód či už pre účely identifikácie možných príčin vzniku neželaných udalostí v elektrickej sieti, alebo pre preverenie kondície kvality či stability napätia v meranom bode. V rámci merania elektrických veličín a kvality elektriny Vám ponúkame:
Meranie elektrických veličín a analýza kvality elektriny
 • krátkodobé (rádovo minúty až hodiny), strednodobé (rádovo dni až týždne) aj dlhodobé (rádovo mesiace až roky) meranie elektrických napätí a prúdov za účelom ich analýzy, vizualizácie, štatistického spracovania, využitia vo výpočtoch a pod.,
 • meranie a vyhodnotenie úrovne kvality elektriny (napätia) v súlade s platnými predpismi a normami,
 • vypracovanie protokolov o kvalite napätia,
 • návrh opatrení na zvýšenie úrovne kvality elektriny, či na predchádzanie vplyvov zapríčiňujúcich výpadky alebo nesprávnu činnosť elektrických zariadení citlivých na zníženú úroveň kvality elektriny,
 • výpočet rezervy kvalitatívnych ukazovateľov v spoločnom bode pripojenia,
 • spracovanie podkladov pre podanie vyhodnotenia štandardov kvality distribúcie elektriny a dodávky elektriny koncovým odberateľom elektriny v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,
Výpočty spätných vplyvov odberateľov a zdrojov na sieť
 • vypracovanie štúdií pripojiteľnosti nových odberateľov, resp. zdrojov elektrickej energie v súlade s predpismi relevantnej distribučnej spoločnosti, resp. s predpismi prevádzkovateľa prenosovej sústavy SR
 • určenie vplyvu jednotlivých subjektov, či zariadení na celkovú úroveň kvality elektriny
Návrh kompenzácie jalového výkonu
 • realizácia meraní profilu odberu/dodávky činného a jalového výkonu pre účely správneho návrhu kompenzačných zariadení,
 • posúdenie možností minimalizácie poplatkov za nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka, resp. za nevyžiadanú dodávku jalového výkonu,
 • posúdenie potreby návrhu chránenej kompenzácie,
 • výpočet ekonomickej návratnosti navrhovaného riešenia.
3.

Vývoj a tvorba
softvérových produktov

V rámci svojej činnosti spoločnosť Elgrid ponúka aj tvorbu matematických modelov reprezentujúcich reálne stavy a deje vyskytujúce sa v elektrických sieťach, ich prepis do počítačových kódov a navyše ich interaktívnu vizualizáciu.

Našu ponuku z oblasti vývoja a tvorby softvérových produktov na mieru pre zákazníka je možné rozdeliť do 2 hlavných skupín :
Vývoj a tvorba počítačových interaktívnych modelov elektrických sietí
 • tvorba počítačových modelov elektrických sietí (resp. elektrizačných sústav) pre účely výpočtov napäťových, prúdových, či výkonových pomerov v rôznych režimoch prevádzky simulovanej elektrickej siete, vrátane počítačovej vizualizácie podnikových elektrických sústav na mieru podľa požiadaviek zákazníka,
Vývoj a tvorba počítačových aplikácií
 • na riešenie rôznych úloh v elektroenergetike zostavených na mieru podľa požiadaviek zákazníkov,
 • okrem riešenia konkrétnych technických úloh je možné do softvérových aplikácií zakomponovať aj finančnú analýzu, nákladovosť a návratnosť navrhovaných riešení.
4.

Štúdie, školenia a poradenstvo
v oblasti elektroenergetiky

Vypracovanie technických štúdií v oblasti elektroenergetiky
 • analýza možných príčin rôznych dejov, či udalostí odohrávajúcich sa v elektrizačnej sústave založená na základe rigorózneho prístupu s využitím teoretických ako aj praktických poznatkov,
Technické poradenstvo, odborné prednášky a školenia v oblasti elektroenergetiky
 • okrem technického poradenstva Vám resp. Vašim zamestnancom vieme poskytnúť prednášky a školenia z rôznych oblastí elektroenergetiky (výpočty elektrických sietí, kompenzácia jalového výkonu, kvalita elektriny, fotovoltika a akumulácia elektriny).
Informujeme Vás, že na tejto stránke používame súbory cookies, pre viac informácií si prečítajte naše Podmienky používania súborov cookies.