FAQ

Vaše najčastejšie otázky
Zámerom tejto časti je prezentovať stručný principiálny opis jednotlivých problémov, ktoré tím spoločnosti Elgrid, s.r.o. pomáha riešiť.
Ambíciou je aspoň na chvíľu vtiahnuť čitateľa do tajov niektorých z dejov prebiehajúcich v elektrických sieťach v našom okolí.
  • V praxi sme sa stretli s viacerými odbornými výrazmi a skratkami, ktorých význam nám nie je zrozumiteľný. Viete nám vysvetliť čo znamená napr. kvalita elektriny, skratové výpočty, PCC, LDS, MRK a pod.?
Stručné vysvetlenie Vami uvádzaných pojmov a skratiek nájdete v nami zostavenom slovníku.
V prípade záujmu Vám aj Vašim kolegom, resp. zamestnancom vieme poskytnúť prednášky a školenia na rôzne témy. Viac informácii Vám poskytne Martin Kanálik na tel. čísle +421 902 159 330.

  • Viete nám pomôcť s optimalizáciou nášho MRK a RK ?
Áno vieme Vám určiť optimálnu hodnotu MRK a RK, prípadne posúdiť možnosti ich sezónnych zmien a v prípade napäťovej úrovne NN Vám vieme pomôcť určiť aj optimálnu menovitú hodnotu prúdu hlavného ističa pred elektromerom.

  • Viete nám pomôcť so znížením nákladov za nákup elektriny resp. s optimalizáciou našej prevádzky z pohľadu nákladov za nákup elektriny ?
Áno, z našej praxe vieme, že v priemyselných podnikoch sú rezervy v efektívnom využívaní elektrickej energie. Potenciál možných úspor je v optimalizácii parametrov kompenzácie jalového výkonu, v optimalizácii diagramu spotreby počas jednotlivých dní, v optimalizácii distribúcie spotreby v rámci podniku resp. zaťaženia transformátorov, prípadne aj vo využívaní dostupných technológií napr. cloudu v prípade serverovní, ale aj fotovoltických elektrární (FVE) a batériových systémov, ktoré môžu v určitých prípadoch pomôcť z dlhodobého hľadiska minimalizovať náklady za nákup elektriny, ale aj náklady spôsobené prípadnými výpadkami technologických zariadení po výskyte porúch v externej sieti, resp. v optimalizácii parametrov a v optimalizácii prevádzky už inštalovaných FVE.

  • Radi by sme eliminovali dodávku jalovej energie za účelom zníženia našich nákladov za elektrickú energiu. Aké sú možnosti?
Každý konkrétny prípad je potrebné najskôr analyzovať. K analýze sú nutné údaje z merania spotreby elektriny nachádzajúce sa na Vašich faktúrach. Vzhľadom k možnej premenlivosti spotreby počas roka je vhodné vychádzať z minimálne 12-ich predchádzajúcich faktúr.
Ďalšími možnými vstupnými údajmi sú 15-minútové merania činného a jalového výkonu zaznamenané fakturačným elektromerom za obdobie minimálne jedného roka.
K precíznej analýze odporúčame aj realizáciu dodatočného merania našimi meracími prístrojmi s nastaveným intervalom zápisu rádovo od niekoľkých sekúnd po minúty.
Z realizovanej analýzy zákazníkom následne navrhujeme variantné možné riešenia, vrátane odhadu návratnosti prípadnej investície.

  • V našej elektrickej sieti v podniku dochádza k udalostiam, ktoré vedú k poškodeniu našich technických zariadení, resp. k ich výpadku a zároveň k odstávke produkcie výroby. S čím to súvisí a aké sú možnosti na elimináciu takýchto udalostí?
Možných príčin môže byť niekoľko. Spoločným menovateľom je vo všeobecnosti veľkosť a úroveň kvality napätia v elektrickej sieti a tzv. tvrdosť siete. Príčina môže pochádzať z Vášho pohľadu z externej siete, resp. zo siete Vášho dodávateľa elektriny, alebo je vo Vašej sieti.
Možnými riešeniami sú vo všeobecnosti opatrenia na úrovni distribučnej sústavy (inštalácia obmedzovačov prepätí, rekonfigurácia siete, vyčlenenie vývodu, …) alebo opatrenia na úrovni elektrickej sústavy priemyselného podniku (zvýšenie prevádzkového napätia, napájanie „citlivých” zariadení so samostatného transformátora resp. obvodu, …). Konkrétne riešenie resp. riešenia závisia od konkrétneho prípadu.
Vieme Vám ponúknuť meranie elektrických veličín, ich analýzu, identifikáciu príčin vzniku nepriaznivých udalostí a návrh možných riešení Vášho problému.

  • Našim zámerom je rozšíriť výrobu produktov s čím súvisí zvýšenie našej spotreby. Viete nám pomôcť s overením, či je naša elektrická sústava podniku dostatočne dimenzovaná, resp. či bude v našej elektrickej sústave zabezpečená kvalitná, spoľahlivá a bezpečná dodávka elektriny a v prípade potreby s návrhom potrebných opatrení?
Áno, v rámci nášho portfólia patrí riešenie tejto otázky medzi hlavné činnosti. V našom tíme sa nachádzajú ľudia s vyše 20-ročnými skúsenosťami s výpočtami elektrických sietí pre slovenské aj zahraničné spoločnosti, resp. priemyselné podniky u nás aj v zahraničí.
Navyše Vám vieme ponúknuť aj funkčnú počítačovú vizualizáciu Vašej elektrickej sústavy pre účely analýzy napäťových a prúdových (ako aj výkonových) pomerov v prípade rôznych zmien v konfigurácii, či parametrov prvkov Vašej elektrickej sústavy.
Okrem návrhov opatrení Vám vieme ponúknuť aj prípravu projektovej dokumentácie na ich realizáciu.
Grafické znázornenie niektorých nami ponúkaných služieb z oblasti výpočtov a optimalizácie prevádzky elektrických sústav je na nasledovnom obrázku.
Viac o nami ponúkaných službách nájdete tu.

Informujeme Vás, že na tejto stránke používame súbory cookies, pre viac informácií si prečítajte naše Podmienky používania súborov cookies.