Dictionary

Note: If no reference to the literature is included in the definition of the term, this is the definition has been formulated by Elgrid, s.r.o.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Power transmission system (PTS)
Also known as electrical power transmission system or electricity transmission system. Interconnected extra high-voltage and very high-voltage power lines and power equipment needed for:
• transmission of electricity in a defined area,
• interconnection of the power transmission system with the system outside the defined area.
The power transmission system also includes measuring, protective, control, security, information and telecommunication equipment necessary for the operation of the power transmission system. [1, 2]

Power distribution system (PDS)
Interconnected power lines of very high voltage up to and including 110 kV and high voltage or low voltage and power equipment necessary for the distribution of electricity in parts of the defined area.
The distribution system also includes measuring, protective, control, security, information and telecommunication equipment necessary for the operation of the distribution system.
The distribution system also includes power lines and electricity equipment, which ensures the transmission of electricity from part of the territory of the European Union or part of the territory of third countries to the defined territory or part of the defined territory, if such power line or electricity equipment does not connect the power transmission system to the power transmission system of member states of the European Union or with the power transmission system of third countries. [2]


SMART municipality / SMART power distribution system
SMART municipality is a city, a village or a housing estate that responds to the needs of its inhabitants in the current time.
In the context of electricity, the needs are related to thermal comfort, light comfort, mobility, safety, socialisation, hygiene, etc.
The inhabitants of SMART municipality are provided with a service (using the latest knowledge in the field of technology) of a reliable and high-quality supply of electricity with minimal impact on the environment, under conditions favourable to all parties involved.

SMART power distribution system is the distribution system which is an essential element in providing the above-mentioned service of reliable and high-quality electricity supply with minimal impact on the environment, under conditions favourable to all parties involved.

Power station
A complex of technical installations (including the buildings in which they are located) ensuring the production of electricity by conversion from another form of energy.

Factory / Industrial company
Large or medium-sized industrial enterprise producing goods, articles or products using electricity.

Small electricity consumer / Office building
A natural person, a self-employed person or an operator of small enterprise, or an operator of an office building using electricity for the operation of households, companies or office buildings.

Power transmission system (PTS)
Also known as electrical power transmission system or electricity transmission system. Interconnected extra high-voltage and very high-voltage power lines and power equipment needed for:
• transmission of electricity in a defined area,
• interconnection of the power transmission system with the system outside the defined area.
The power transmission system also includes measuring, protective, control, security, information and telecommunication equipment necessary for the operation of the power transmission system. [1, 2]

Power distribution system (PDS)
Interconnected power lines of very high voltage up to and including 110 kV and high voltage or low voltage and power equipment necessary for the distribution of electricity in parts of the defined area.
The distribution system also includes measuring, protective, control, security, information and telecommunication equipment necessary for the operation of the distribution system.
The distribution system also includes power lines and electricity equipment, which ensures the transmission of electricity from part of the territory of the European Union or part of the territory of third countries to the defined territory or part of the defined territory, if such power line or electricity equipment does not connect the power transmission system to the power transmission system of member states of the European Union or with the power transmission system of third countries. [2]


Regionálna distribučná sústava (RDS)
Distribučná sústava, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberných miest. [3]

Miestna distribučná sústava (MDS)
Distribučná sústava, do ktorej je pripojených najviac 100 000 odberných miest. [3, 4]

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy (PPS)
Právnická osoba, ktorá má povolenie na prenos elektriny na vymedzenom území. [5]

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS)
Právnická osoba, ktorá má povolenie na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia. [5]

SMART municipality / SMART power distribution system
SMART municipality is a city, a village or a housing estate that responds to the needs of its inhabitants in the current time.
In the context of electricity, the needs are related to thermal comfort, light comfort, mobility, safety, socialisation, hygiene, etc.
The inhabitants of SMART municipality are provided with a service (using the latest knowledge in the field of technology) of a reliable and high-quality supply of electricity with minimal impact on the environment, under conditions favourable to all parties involved.

SMART power distribution system is the distribution system which is an essential element in providing the above-mentioned service of reliable and high-quality electricity supply with minimal impact on the environment, under conditions favourable to all parties involved.

Power station
A complex of technical installations (including the buildings in which they are located) ensuring the production of electricity by conversion from another form of energy.

Factory / Industrial company
Large or medium-sized industrial enterprise producing goods, articles or products using electricity.

Small electricity consumer / Office building
A natural person, a self-employed person or an operator of small enterprise, or an operator of an office building using electricity for the operation of households, companies or office buildings.

Elektrická energia
Forma energie, ktorá sa využíva prostredníctvom elektromagnetického poľa. V odbornej literatúre sa často namiesto pojmu elektrická energia používa pojem elektrina. Elektrická energia ako konečná forma energie sa využíva pre jej výhody medzi ktoré patria:
• jednoduchá premena na iné formy energie,
• jednoduchý prenos na veľké vzdialenosti,
• možnosť generovať veľké množstvo tejto formy energie.
Hlavnou nevýhodou elektrickej energie je jej problematická akumulácia. Dá sa akumulovať napríklad v kondenzátoroch, v elektrochemických reaktoroch (napríklad akumulátory) a v prečerpávacích vodných elektrárňach, alebo použiť na výrobu vodíka, ktorý sa neskôr zužitkuje v palivovom článku. [9]

Elektrina
Súborný názov pre elektrické javy a stavy (napr. elektrický prúd, elektrické napätie, elektrická energia, blesk atď.), čiže javy a stavy vyplývajúce z prítomnosti a toku elektrického náboja. Ako elektrina sa označuje tiež energetická komodita, ktorej fyzikálnou podstatou je elektrická energia. [9]

Elektrická sieť
Súbor jednotlivých vzájomne prepojených elektrických staníc, vonkajších a káblových elektrických vedení rovnakej napäťovej hladiny určených na prenos a rozvod elektrickej energie. Slúži ako spojovací článok medzi výrobou a spotrebou elektrickej energie. Môže byť klasifikovaná podľa funkcie, spôsobu prevádzky, napätí alebo vlastníckej štruktúry.

Priame vedenie
Elektrické vedenie, ktoré spája:
1. výrobcu elektriny s koncovým odberateľom elektriny,
2. výrobcu elektriny s odberateľom elektriny, ktorý nie je pripojený do PS alebo do DS.


Elektrická prípojka
Elektrická prípojka je určená na pripojenie odberných elektrických zariadení. Elektrické prípojky musia zodpovedať príslušným platným predpisom, napr. STN 33 3320: Elektrické prípojky, súbor noriem STN 33 2000: Elektrotechnické predpisy, PNE 33 2000-1: 2008 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v prenosovej a distribučnej sústave. Elektrická prípojka podľa zákona [3] môže byť súčasťou DS. Prevádzkovateľ DS ma právo rozhodnúť o mieste a spôsobe napojenia žiadateľa. [9]

Elektrizačná sústava (ES)
Systém určený na výrobu, prenos a rozvod elektrickej energie. Predstavuje funkčný celok, ktorý pozostáva z elektrární, elektrických staníc (transformovní, rozvodní, kompenzačných a iných staníc), elektrických vedení, riadiacich, meracích, regulačných a ochranných systémov a pomocných zariadení rôznych napäťových úrovní. Jej súčasťou sú aj ľudia, ktorí priamo zabezpečujú prevádzku elektrizačnej sústavy v reálnom čase (dispečeri, zmenová obsluha a údržba) a vytvárajú jej dôležité charakteristiky najmä v oblasti spoľahlivosti, bezpečnosti, ekonomiky a ekologickosti prevádzky. Hlavné väzby v ES, ktoré umožňujú plynulé odovzdávanie elektrickej energie, sú elektrické siete spolu s informačným systémom sprostredkujúcim reguláciu a riadenie sústavy. Moderná ES predstavuje v súčasnosti vysoko centralizovaný systém s prepracovanými metódami riadenia.
Podľa [4] sa jedná o vzájomne prepojené elektroenergetické zariadenia výrobcu elektriny, PPS, PDS, prevádzkovateľa priameho vedenia a vlastníka elektrickej prípojky, ktoré slúžia na výrobu, prenos a distribúciu elektriny; súčasťou sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné na prevádzkovanie sústavy.

Energetické zdroje
Materiály (suroviny, napr. palivá), prírodné objekty alebo javy, z ktorých možno procesom premeny získať užitočnú energiu. Z pohľadu obnoviteľnosti možno energetické zdroje rozdeliť na neobnoviteľné zdroje energie a obnoviteľné zdroje energie. Neobnoviteľné zdroje energie sú zdroje energie, ktoré sú v čase a priestore z pohľadu dĺžky ľudského života a potrieb spoločnosti vyčerpateľné. Obnoviteľné zdroje energie sú také zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú v priebehu ich využívania. [9]

Power quality
The power quality is related to any problem associated with the deviation of voltage, current or frequency from their nominal values, which causes a failure or malfunction of electrical equipment. In general, the power quality is most often associated directly with the quality of voltage, the level of which is characterized by a set of different indicators such as:
level (magnitude) of the supply voltage and its deviation from the nominal value,
• level of harmonic and interharmonic voltages,
• level of voltage asymmetry,
• size, duration and frequency of short-term decreases and increases in voltage (or overvoltage),
• level of voltage fluctuation (flicker).
The level of power quality is determined by measurement with the help of special measuring devices called power quality analysers or power quality meters and is assessed by observing the prescribed limits for its individual indicators. In the case of public power distribution networks, the limits of power as well as the method of its evaluation are determined by the standard EN 50160 (in European countries). From the point of view of assessing compliance with electromagnetic compatibility, the values prescribed by the set of standards EN 61000 (in European countries) are exercised, mainly with parts 2-2, 2-4, or 2-12.

Point of Common Coupling (PCC)
Bod spoločného pripojenia: bod verejnej rozvodnej siete, elektricky najbližší príslušnej záťaži, v ktorom je pripojený alebo sa môže pripojiť ďalší odberateľ.

In-plant Point of Coupling (IPC)
Napájací bod vo vnútri podniku, vo všeobecnosti v priemyselnom prostredí, elektricky blízko k zaťaženiu, v ktorom sú alebo môžu byť pripojené iné záťaže.

Maximálna rezervovaná kapacita (MRK)
MRK pre napäťovú úroveň veľmi vysokého napätia (VVN) alebo vysokého napätia (VN) je maximálna hodnota výkonu, ktorý je technicky možné odoberať z DS, resp. stredná hodnota štvrťhodinového činného výkonu dojednaná v zmluve o pripojení do DS alebo určená v pripojovacích podmienkach pre jedno odberné miesto.
MRK pre napäťovú úroveň nízkeho napätia (NN) je stanovená amperickou hodnotou ističa pred elektromerom.
MRK môže byť určená prepočtom hodnoty elektrického výkonu v kW, ktorý je možné odoberať, na ampére, ktorá je dojednaná v zmluve o pripojení do DS alebo určená v pripojovacích podmienkach pre jedno odberné miesto.
Interval na vyhodnotenie MRK je jeden kalendárny mesiac.
Ak nameraná stredná hodnota štvrťhodinového činného výkonu prekročí stanovenú hodnotu MRK, uplatní sa tarifa za prekročenie MRK podľa platného cenníka za distribúciu elektriny.

Rezervovaná kapacita (RK)
RK pre napäťovú úroveň veľmi vysokého napätia (VVN) alebo vysokého napätia (VN) je dojednaná stredná hodnota štvrťhodinového činného výkonu, ktorý na základe zmluvy zabezpečuje PDS pre užívateľa DS.
RK pre napäťovú úroveň nízkeho napätia (NN) je MRK.
Čím je RK vyššia, tým sú fixné mesačné platby, ktoré platí užívateľ DS na základe dojednanej RK, vyššie.
Interval na vyhodnotenie RK je kalendárny mesiac.
Ak nameraná stredná hodnota štvrťhodinového činného výkonu prekročí stanovenú hodnotu RK, uplatní sa tarifa za prekročenie RK podľa platného cenníka za distribúciu elektriny.
Užívateľ, ktorého odberné miesto (OM) je na VVN resp. VN si dojednáva hodnotu RK v kilowattoch.
Užívateľ, ktorého odberné miesto (OM) je na NN si dojednáva hodnotu RK v ampéroch.

Činný výkon/činná energia
Činný výkon \(\pmb{P \mathrm{(W)}}\) hovorí o množstve elektrickej energie, ktorá sa v danom čase premení na inú formu energie (napr. tepelnú, mechanickú, svetelnú).
Činná energia \(\pmb{A_\mathrm{P} \mathrm{(Wh)}}\) — je elektrická energia vyrobená/spotrebovaná za sledované obdobie, pričom je daná vzťahom:

\[A_\text{P} = \int_0^T P(t)\cdot \text{d}t\]
kde
\[P(t)\]
je časový priebeh odberu/dodávky činného výkonu vo W,
\[t\]
je čas v h.

Jalový výkon/jalová energia
Jalový výkon \(\pmb{Q \mathrm{(VAr)}}\) hovorí o množstve elektrickej energie, ktorá sa v danom čase premení na energiu elektrického alebo magnetického poľa súvisiaceho s činnosťou elektrických zriadení ako sú elektrické motory, generátory alebo transformátory.
Jalová energia \(\pmb{A_\mathrm{Q} \mathrm{(VArh)}}\) — predstavuje plochu ohraničenú časovým priebehom jalového výkonu za sledované obdobie, teda:

\[A_\mathrm{Q} = \int_0^T Q(t)\cdot \text{d}t\]
kde
\[Q(t)\]
je časový priebeh odberu/dodávky jalového výkonu v VAr,
\[t\]
je čas v h.

Zdanlivý výkon
Súčinu efektívnych hodnôt napätia a prúdu v prípade striedavých sústav sa hovorí zdanlivý výkon (jednotkou je VA - voltampér), teda [9]:
\(S = U \cdot I\)
Keďže v prípade striedavých sústav sa okrem rezistancie (resp. elektrického odporu) prejavujú aj vlastnosti indukčnosti a kapacity impedancie, časový priebeh prúdu môže zaostávať za časovým priebehom napätia, alebo naopak môže ho predbiehať. Tieto javy sa v elektrotechnike najlepšie matematicky interpretujú pomocou komplexných čísel. Pre zdanlivý výkon (jednofázový) v množine komplexných čísel pritom platí:

\[\dot{S} = \dot{U} \cdot \overset \times I = U \cdot \mathrm{e}^\mathrm{j\unicode{x3b1}} \cdot I \cdot \mathrm{e^{j\unicode{x3d5}}} = U \cdot I \cdot \mathrm{e^{j(\unicode{x3b1} + \unicode{x3d5})}} = S \cdot \mathrm{e^{j(\unicode{x3b1} + \unicode{x3d5})}} = P + \mathrm{j}Q\]

kde
\[\dot{U}\]
je napätie v množine komplexných čísel \((\dot{U} = U \cdot \mathrm{e^{j\unicode{x3b1}}})\)
\[\overset \times I\]
je konjungovaný prúd v množine komplexných čísel \((\dot{I} = I \cdot \mathrm{e^{-j\unicode{x3d5}}}) \Rightarrow \overset \times I = I \cdot \mathrm{e^{j\unicode{x3d5}}}\)
\[\mathrm{\unicode{x3b1}}\]
je počiatočný uhol fázora napätia v komplexnej rovine,
\[\mathrm{\unicode{x3d5}}\]
je uhol výslednej impedancie, na ktorej je napätie \(\dot{U}\), pričom pre uhol fázora prúdu voči fázoru napätia platí že sa rovná \(-\mathrm{\unicode{x3d5}}\),
\[P\]
je činný výkon,
\[Q\]
je jalový výkon.

Účinník
Miera efektivity odberu/dodávky činného výkonu z odoberaného/dodávaného zdanlivého výkonu. V prípade čisto sínusových priebehov napätí a prúdov je to kosínus uhla medzi napätím a prúdom. Pre účinník teda platí:

účinník \( = {P \over S}\)

Kompenzácia účinníka/jalového výkonu
V elektrizačnej sústave je mnoho elektrických zariadení, ktoré pre svoju činnosť potrebujú zo siete odoberať okrem činného aj jalový výkon, ktorý je potrebný pre vytvorenie magnetického poľa a teda samotnú činnosť takéhoto zariadenia. Medzi zariadenia s najväčším podielom na odbere jalového výkonu patria asynchrónne motory, transformátory, indukčné pece, či zariadenia pracujúce s elektrickým oblúkom a podobne. Kompenzácia odberu jalového výkonu predstavuje v tomto prípade inštaláciu vhodného kompenzačného zariadenia (najčastejšie kondenzátora, resp. kondenzátorov) paralelne k odberu jalového výkonu, čím sa zvýši hodnota účinníka odoberaného výkonu z nadradenej sústavy a zníži sa efektívna hodnota prúdu odoberaného z nadradenej sústavy.
Kompenzácia dodávky jalového výkonu predstavuje v tomto prípade inštaláciu vhodného kompenzačného zariadenia (najčastejšie kompenzačnej tlmivky) paralelne k dodávke jalového výkonu, čím sa dosiahne, aby celková bilancia odberu výkonu z nadradenej sústavy bola mierne indukčného charakteru.

Harmonické napätie/prúd
Harmonické napätie/prúd predstavuje sínusový priebeh napätia/prúdu, ktorého frekvencia je celočíselným násobkom základnej frekvencie siete. V sieti so základnou frekvenciou 50 Hz predstavuje 2. harmonická napätia/prúdu, napätie/prúd s frekvenciou 100 Hz, resp. 5. harmonická napätia/prúdu predstavuje napätie/prúd s frekvenciou 250 Hz, atď. Harmonické napätia/prúdy sú zložkami celkového periodického nesínusového napätia/prúdu (s deformovaným priebehom), ktoré majú svoju amplitúdu, frekvenciu ale aj uhol a je možné ich získať pomocou diskrétnej Fourierovej analýzy.

Medziharmonické napätie/prúd
Medziharmonické napätie/prúd predstavuje sínusový priebeh napätia/prúdu, ktorého frekvencia nie je celočíselným násobkom základnej frekvencie siete. Bližšie pozri harmonické napätie/prúd.

Nesymetria napätia
V trojfázovej symetrickej sústave napätia je efektívna hodnota napätia vo všetkých troch fázach (resp. medzi všetkými troma fázami) rovnaká, a fázory napätí voči sebe zvierajú uhol 120°. V prípade, ak sa veľkosti napätia, príp. aj uhly medzi fázami líšia, hovoríme o nesymetrii napätia. Jej miera sa vyhodnocuje najčastejšie percentuálnym podielom veľkosti spätnej zložky napätia ku súslednej zložke napätia.

Fliker
Pocit nestálosti zrakového vnemu vyvolaný svetelným podnetom, ktorého jas alebo spektrálne zloženie kolíše v čase (blikanie svietidiel). Úroveň flikra sa vyjadruje takzvanou krátkodobou (desať minútovou PST) a dlhodobou (dvojhodinovou PLT) mierou flikra. Dovolené hodnoty flikra vo verejných distribučných sieťach definuje norma STN EN 50160.

Skrat/skratový prúd
Náhodné alebo úmyselné vodivé spojenie medzi dvoma alebo viacerými vodivými časťami vedúce k tomu, že rozdiel elektrických potenciálov medzi týmito vodivými časťami je rovný nule, alebo má hodnotu blízku nule.

Zemné spojenie
Jednofázová porucha – nežiaduce spojenie jednej fázy so zemou v sieti prevádzkovanej s izolovaným neutrálnym bodom, prípadne v sieti s rezonančne uzemneným neutrálnym bodom. V prípade výskytu takejto poruchy je možné pri dodržaní dovolených dotykových a krokových napätí sieť ďalej prevádzkovať, to však platí iba pri existencii jedného zemného spojenia.

Začiatočný súmerný rázový skratový prúd - \(I_\mathrm{k}^"\)
Efektívna hodnota striedavej zložky skratového prúdu na začiatku vzniku skratu [8]. Označuje sa ako \(I_\mathrm{k}^"\).

Nárazový skratový prúd - \(i_\mathrm{p}\)
Maximálna možná okamžitá hodnota predpokladaného skratového prúdu (\(i_\mathrm{p}\)) [8]. Táto hodnota skratového prúdu slúži najmä pre overenie odolnosti elektrických zariadení voči dynamickým účinkom skratového prúdu.

Ekvivalentný otepľovací skratový prúd - \(I_\mathrm{th}\)
Efektívna hodnota prúdu, ktorý má rovnaké tepelné účinky počas rovnakej doby trvania ako skutočný skratový prúd, ktorý môže obsahovať jednosmernú zložku a s časom sa mení [8]. Označuje sa \(I_\mathrm{th}\) a najčastejšie sa určuje pre dobu trvania skratu 1 sekunda, alebo 3 sekundy. Táto hodnota skratového prúdu slúži najmä pre overenie odolnosti elektrických zariadení voči tepelným účinkom skratových prúdov.

Skratový výkon
Pomyselná hodnota definovaná ako súčin začiatočného súmerného rázového skratového prúdu (\(I_\mathrm{k}^"\)) menovitého napätia a súčiniteľa \(\sqrt{3}\), teda \(S_\mathrm{k}^" = \sqrt{3} \cdot U_\mathrm{n} \cdot I_\mathrm{k}^"\) [8] Pomocou skratového výkonu sa určuje takzvaná „tvrdosť siete“. Čím je skratový výkon v danom mieste (uzle) siete vyšší, tým je elektrická sieť v danom mieste (uzle) tvrdšia.

Tvrdosť siete
Hovorí o schopnosti siete odolávať zmenám vedúcim k zníženiu kvality napätia (poklesy a zvýšenia napätia, nesymetria napätia, deformácia napäťovej vlny či fliker) v danom mieste elektrickej siete. Tvrdosť siete tiež charakterizuje veľkosť úbytku napätia od ideálneho napäťového zdroja po miesto odberu. Čím je sieť v danom miesť tvrdšia, tým menší je úbytok napätia v sieti tokom odoberaného prúdu. Miera tvrdosti siete sa posudzuje mierou veľkosti skratového výkonu.

Okamžitá hodnota napätia/prúdu
Skutočná hodnota napätia/prúdu v danom okamihu. V prípade jednosmerných sústav sa s časom nemení, alebo mení iba počas prechodného deja, prípadne v dôsledku znižovania napájacieho napätia. V prípade striedavých sústav sa však mení od hodnoty \(-U_\mathrm{m}\), resp. \(-I_\mathrm{m}\) po hodnotu \(U_\mathrm{m}\), resp. \(I_\mathrm{m}\) a to podľa funkcie \(u(t) = U_\mathrm{m} \cdot \mathrm{cos}(\omega \cdot t + \alpha)\), resp. \(i(t) = I_\mathrm{m} \cdot \mathrm{cos}(\omega \cdot t + \alpha - \phi)\)

Efektívna hodnota napätia/prúdu
Efektívna hodnota prúdu (resp. napätia), predstavuje konštantnú hodnotu jednosmerného prúdu (resp. napätia), ktorý má za jednu periódu striedavého prúdu (resp. napätia) rovnaký tepelný účinok ako časovo premenlivý striedavý prúd.

Optimisation of electric power systems operation
Design of technical and operational measures obtained by systematic analysis of voltage, current and power ratios in the power system, which lead to the maximum possible reduction of voltage drops, reduction of active power losses, increase in power quality and reliability of operation, or compliance with operating limits within the power system.

Used literature:
[1] Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s., účinné od 1.5. 2019
[2] Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., platné od 1.7.2015
[3] Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 Z. z.
[4] Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.: Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy, Dokument A, Dátum účinnosti: 15.1.2020
[5] VSD, RWE GROUP: Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy, účinné od 1.8.2013
[6] IEC IS 61000-4-30 Ed. 1.0 (2003): “Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-30: Testing and measurement techniques -- Power quality measurement methods
[7] STN EN 50 160: 02/2011 Charakteristiky napätia elektrickej energie dodávanej z verejnej elektrickej siete
[8] STN EN 60909-0: 10/2016 Skratové prúdy v trojfázových sústavách striedavého prúdu. Časť 0: Výpočet prúdov
[9] Kanálik M., Tomčík J., „Prenos a rozvod elektrickej energie“, TU Košice, 2019
[10] https://www.vsds.sk/edso/domov/technicke-info/meranie-distribucie/casto-kladene-otazky

Informujeme Vás, že na tejto stránke používame súbory cookies, pre viac informácií si prečítajte naše Podmienky používania súborov cookies.